कळमजाई मंदिर

निसर्गाची किमयाच न्यारी अस म्हणणे वावगे ठरणार नाही. निसर्गाशी जेवढी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न कराल तेवढे आपणास निसर्ग दिल्या शिवाय राहत नाही. मी अनेकदा नाणेघाट ला जात असताना या फांगुळगव्हाण जवळील रस्त्याच्या पश्चिमेस असलेल हे कळमजाई मंदिर या मंदिराचा जिर्नोध्दर पुर्ण न झाल्याने ते रंगरंगोटी पासुन अपुर्ण अवस्थेत दिसुन येते. परंतु जेव्हा आज मी हे मंदिर पाहिले तर आश्चर्य वाटले कारण चक्क निसर्गाने बहाल केलेली ही हिरवीगार रंगोटीने या मंदिराला एक मोठी देणगीच तर दिली की काय असे वाटले.
छायाचित्र – श्री.खरमाळे रमेश
( माजी सैनिक खोडद )